Username :
Password :
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเรียนเชิญร่วมประเมินตอบแบบสำรวจด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของ อบต.โคกขี้หนอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
   
 
   

ขอความร่วมมือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (ผู้ที่เคยมาขอรับบริการหรือติดต่องานกับ อบต.โคกขี้หนอน) ให้ความร่วมมือประเมินแสดงความคิดเห็น โดยตอบแบบสำรวจในระหว่างวันที่ 1 มีนาคม - 31 พฤษภาคม 2565 เพื่อนำผลการประเมินไปปรับปรุง แก้ไขการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ช่องทางการตอบแบบสำรวจฯ โดยสามารถแสกนคิวอาร์โค้ด หรือเข้าไปที่ https://itas.nacc.go.th/go/eit/jmewav

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 01 มีนาคม 2565