โครงการประชุมผู้ปกครอง ศพด.วัดโคกขี้หนอน
โครงการประชุมผู้ปกครอง ศพด.วัดโคกขี้หนอน
ถวายพุ่มผ้าป่าสามัคคี ณ วัดโคกขี้หนอน
ถวายพุ่มผ้าป่าสามัคคี ณ วัดโคกขี้หนอน